Arya


Brixi Angels Arya
Született: 06-06-2013
Apja: Kwenobe Balfen Shiku
Anyja: Darcy Lowe Von Blumengarten

Junior Klub Winner,JCHRO,JCHH,JCHSRB